Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen
1.1 Algemeen Toepassingsbereik: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, masterclasses, teamsessies, coachingsessies en/of opdrachten tussen Blikverbreders en de Opdrachtgever of Deelnemer, betreffende de aankoop van producten en diensten, zowel in fysieke als digitale vorm, zoals aangeboden op www.blikverbreders.nl.
1.2 Opdrachtgever: Hiermee wordt de rechtspersoon bedoeld die een overeenkomst of opdracht aangaat met Blikverbreders
1.3 Deelnemer: Dit betreft de natuurlijke persoon die zich inschrijft voor het volgen van een workshop, masterclass of een andere dienst van Blikverbreders.
1.4 Begeleider/Trainer: Een expert die namens Blikverbreders een dienst verzorgt, waaronder, maar niet beperkt tot het geven van teamsessies, coaching, workshops, masterclasses, intervisie, lezingen of presentaties.
1.5 Workshops: Elke door Blikverbreders georganiseerde educatieve activiteit die uit een halve, één of meerdere dagen bestaan en waarvoor personen zich individueel kunnen inschrijven.
1.6 Teamsessies: Een activiteit die uit een halve, één of meerdere dagen bestaat en die tot stand komt in overleg en na goedkeuring met de Opdrachtgever, waarbij enkel en alleen teamleden van de Opdrachtgever kunnen aansluiten.
1.7 Individuele Coachingsessies: Dit omvat een individuele coachingsessie, fysiek of online, met één persoon, die zich heeft aangemeld voor één of meerdere coachingsessies bij Blikverbreders.
1.8 Interim Diensten: Het beschikbaar stellen van tijdelijke medewerkers aan een Opdrachtgever. Deze dienst valt buiten deze algemene voorwaarden.
1.9 Fysieke Diensten: Activiteiten die plaatsvinden op één of meerdere vooraf vastgestelde data op een bepaalde locatie, waarbij de fysieke aanwezigheid van zowel deelnemers als trainer vereist is.
1.10 Online Diensten: Dit omvat alle coachingssessies, workshops, webinars, etc., die online worden aangeboden en gegeven.
1.11 Opdrachten: Alle inschrijvingen voor diensten, zowel fysiek als online, van Blikverbreders
1.12 Betalingswijze: Betalingen moeten verricht worden via overschrijving naar de opgegeven bankrekening of door gebruik te maken van de betaalprocedure op www.blikverbreders.nl. Andere betaalmethoden worden niet geaccepteerd.

Artikel 2: Algemene Voorwaarden
2.1 Erkenning Algemene Voorwaarden: Door het plaatsen van een opdracht erkent de Opdrachtgever en Deelnemer de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij de Opdrachtgever en Deelnemer deze voorwaarden nadrukkelijk schriftelijk heeft afgewezen. Een standaard verwijzing naar eigen voorwaarden of een clausule op eigen briefpapier die de exclusiviteit van dergelijke voorwaarden claimt, is niet voldoende voor afwijzing.
2.2 Wijzigen Algemene Voorwaarden: Blikverbreders kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de Opdrachtgever van de gewijzigde voorwaarden. Als de Opdrachtgever binnen deze termijn van veertien dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, zullen voor haar de oorspronkelijke voorwaarden blijven gelden.
2.3 Geldigheid bij Afwijkingen: Indien specifieke onderwerpen afwijken van deze voorwaarden, blijven de Algemene Voorwaarden verder van toepassing op de overeenkomst. Afwijkingen zijn slechts geldig voor de betreffende opdracht.
2.4 Exclusiviteit Voorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verplichtingen tussen Blikverbreders en haar Opdrachtgever of Deelnemers, met uitsluiting van andere voorwaarden die door de Opdrachtgever worden voorgesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.5 Schriftelijke bevestiging: Een e-mail wordt beschouwd als een schriftelijke bevestiging.

Artikel 3: Offertes en Bevestiging
3.1 Geldigheid Offerte: Als er in de offerte van Blikverbreders geen specifieke geldigheidsduur vermeld staat, is deze maximaal dertig dagen geldig.
3.2 Inhoud Offertes: De offertes worden opgesteld op basis van de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
3.3 Gebruik Offerte-informatie: De informatie en expertise van Blikverbreders, zoals opgenomen in de offerte, mogen door de ontvanger enkel worden gebruikt om een oordeel te vormen over het aanbod. Het is niet toegestaan deze informatie aan derden beschikbaar te stellen, wat eveneens geldt voor offertes die betrekking hebben op het doen van onderzoeksvoorstellen.
3.4 Bevestiging Opdracht: Een opdracht of overeenkomst gaat in zodra Blikverbreders bevestiging van de Opdrachtgever heeft ontvangen op basis van een offerte. Bevestiging kan schriftelijk of per mail gebeuren door de Opdrachtgever.
3.5 Bevestiging Workshops: Voor inschrijving voor Workshops geldt dat de overeenkomst is aangegaan met Deelnemer, zodra het inschrijfformulier via de website of per mail is ingediend bij Blikverbreders en de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd door Deelnemer.

Artikel 4: Uitvoering van Opdrachten
4.1 Uitvoering Opdrachten: Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd onder de hier genoemde voorwaarden, behalve als schriftelijk een afwijking is overeengekomen die door Blikverbreders, vertegenwoordigd door Lysette van Zijl en Fatme Simsek-Taskesen, is bevestigd.
4.2 Medewerking Opdrachtgever: De Opdrachtgever dient volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht en Blikverbreders alle benodigde informatie, materialen en faciliteiten te verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van (medewerkers van) Blikverbreders die in zijn bedrijf of op zijn verzoek elders aanwezig zijn.
4.3 Duur van de Opdracht: De duur van de opdracht kan beïnvloed worden door de mate van medewerking van de Opdrachtgever.
4.4 Uitvoering door Blikverbreders: Blikverbreders zal de werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, en volgens de eisen van goed vakmanschap. De verplichtingen die Blikverbreders aangaat zijn inspanningsverplichtingen. Artikel 7:403 van het Burgerlijk Wetboek (opdracht verleend aan een specifieke persoon) is hierop niet van toepassing.
4.5 Werkzaamheden van Blikverbreders: De werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit voorbereiding en onderzoek (zoals oriëntatie op de werkplek, interviews, materiaalontwikkeling, opstellen van programma's), uitvoering van programma’s (trainingen, workshops, presentaties, online trainingen of facilitatie), besprekingen (inhoudelijke, voortgangs- en evaluatiegesprekken), coachingsessies, teambegeleiding, begeleiding van projectgroepen en consultancywerkzaamheden.
4.6 Verzorging Trainingsruimte: De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzorgen van een geschikte ruimte voor de training, advisering of lezing, inclusief de benodigde technische voorzieningen en presentatieapparatuur, tenzij anders overeengekomen.
4.7 Aanvullende Hulpmiddelen: Op verzoek van de Begeleider/Trainer van Blikverbreders dient de Opdrachtgever voor aanvullende hulpmiddelen te zorgen, zoals vermeld in de offerte. Bij workshops zorgt Blikverbreders voor alle faciliteiten.
4.8 Locatievoorzieningen Workshops: Blikverbreders zorgt voor locaties die voldoen aan de eisen van een veilige en prettige leeromgeving . Koffie- en theefaciliteiten zijn altijd inbegrepen; overige voorzieningen worden vermeld op de verkooppagina van de dienst.

Artikel 5: Beëindigen of wijzigen van Opdrachten
5.1 Beëindigen Opdracht: Blikverbreders is gerechtigd een opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen of een teamsessie of workshop te annuleren, indien de Opdrachtgever / Deelnemer in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, of indien een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever wordt ingediend, zij in liquidatie komt te verkeren of haar bedrijfsactiviteiten staakt.
5.2 Bedenktijd Deelnemers: Deelnemers hebben een bedenktijd van 7 dagen na het aangaan van de overeenkomst en/of het indienen van een inschrijving, zoals eerder beschreven.
5.3 Wijziging Opdracht: Indien partijen besluiten de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht te wijzigen, kan dit invloed hebben op de overeengekomen planning, aanpak en tarifering. Wijzigingen zijn alleen bindend indien deze schriftelijk of per email overeengekomen zijn.
5.4 Annulering Opdracht: Iedere verstrekte opdracht, kan door Opdrachtgever of Deelnemer schriftelijk per brief of email worden geannuleerd. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of datum van ontvangst van een email. Hiervoor gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
1. Annuleren of Verplaatsen: De Opdrachtgever of Deelnemer kan tot 2 weken voor de geplande uitvoeringsdatum kosteloos annuleren of verplaatsen naar een datum binnen 3 maanden.
2. Gedeeltelijke Kosten bij Annulering: Bij annulering tussen 3 en 5 dagen voor de geplande uitvoeringsdatum, wordt 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.
3. Volledige Kosten bij Late Annulering: Bij annulering van 2 dagen voor de geplande uitvoeringsdatum, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
4. Schriftelijke Annulering: Annuleringen moeten schriftelijk gedaan worden via email.
5. Vervanging Trainer: Bij onvoorziene omstandigheden kan de trainer zich laten vervangen.

5.5 Overheidsmaatregelen en Gezondheidsklachten: Deelnemers moeten overheidsmaatregelen opvolgen. Bij gezondheidsklachten wordt verwacht dat de Opdrachtgever of Deelnemer thuisblijft. Het is mogelijk om deelname te verplaatsen naar een datum binnen 3 maanden.
5.6 Bij persoonlijke omstandigheden van zwaarwegende aard bij Opdrachtgever of bij Deelnemer (bv. levensbedreigende ziekte, overlijden van een naaste) kan Blikverbreders – in afwijking van de hiervoor omschreven annuleringsvoorwaarden – uit coulance proberen deelname of uitvoering van een opdracht op een andere datum mogelijk te maken.

Artikel 6: Betalingen en Tarieven
6.1 Honorarium: Voor de diensten van Blikverbreders is een honorarium verschuldigd volgens het in de offerte en/of opdrachtbevestiging aangegeven dagdeel- en/of diensttarief. Een dagdeel omvat een ochtend, middag of avond. Alle in de opdrachtbevestiging genoemde tarieven zijn in euro's en vrijgesteld van BTW.
6.2 Inbegrepen Kosten: Het honorarium is inclusief reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven, maar exclusief de kosten voor accommodatie (zoals trainingsruimte, hulpmiddelen en/of overnachtingskosten) en studiemateriaal, tenzij anders overeengekomen in de offerte.
6.3 Tariefwijzigingen: Blikverbreders behoudt zich het recht voor om tarieven tussentijds te wijzigen. Dit zal niet gebeuren tijdens lopende opdrachten, tenzij deze langer dan 6 maanden duren. In dat geval kan Blikverbreders, na overleg met de Opdrachtgever, haar tarieven aanpassen. Bij verlenging van een opdracht bij dezelfde Opdrachtgever kan Blikverbreders een tariefsverhoging voorstellen in een nieuwe overeenkomst.
6.4 Facturatie op Basis van Nacalculatie: Diensten verricht op basis van nacalculatie worden maandelijks gefactureerd tegen de op dat moment geldende tarieven binnen de opdracht. Bij een overeengekomen totaalbedrag kan dit in maandelijkse voorschotten of in één keer achteraf gefactureerd worden.
6.5 Betalingstermijn: De betalingstermijn van facturen van Blikverbreders is, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, 30 dagen na de factuurdatum.
6.6 Facturatie Workshops: Workshops worden vooraf gefactureerd zoals eerder aangegeven bij artikel 1.12
6.7 Overmacht: Indien Blikverbreders een dienst niet kan leveren door overmacht, zoals ziekte van de uitvoerder, een ramp of overheidsmaatregel, en de Deelnemer heeft reeds betaald, dan biedt Blikverbreders een alternatieve datum, levert de dienst online, of het betaalde bedrag kan gebruikt worden voor een andere training of dienst van Blikverbreders.
6.8 Tekort aan Deelnemers: Als Blikverbreders een dienst niet kan leveren wegens een tekort aan deelnemers en de Deelnemer heeft al betaald, heeft de Deelnemer de keuze tussen deelname op een alternatieve datum of restitutie van het betaalde bedrag.
6.9 Niet-tijdige Betaling: Bij niet-tijdige betaling is de Deelnemer of Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en verschuldigd, zonder ingebrekestelling, een vertragingsrente van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur.
6.10 Incassokosten: Na schriftelijke aanmaning is Blikverbreders gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% van de hoofdsom met een minimum van €150,-, onverminderd het recht om de volledige incassokosten te vorderen.
6.11 Zekerheidstelling: Blikverbreders is te allen tijde bevoegd om van de Deelnemer of Opdrachtgever een adequate zekerheid te verlangen voor de nakoming van hun verplichtingen jegens Blikverbreders.

Artikel 7 Intellectueel Eigendom
7.1 Eigendomsrechten: Blikverbreders bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, materialen en het ontwerp van haar producten.
7.2 Gebruik van Materialen: Deelnemers mogen de materialen gebruiken tijdens en na het bijwonen van workshops en trainingen, en gedurende de periode dat digitale producten en diensten beschikbaar zijn.
7.3 Delen van Materialen: Het is deelnemers niet toegestaan de materialen te delen met derden, tenzij Blikverbreders hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 8 Klachten
8.1 Klachten over Dienstverlening: Klachten over de dienstverlening moeten binnen acht dagen na ontstaan of ontdekking worden ingediend bij Blikverbreders. Indien niet tijdig geklaagd wordt, wordt de Opdrachtgever geacht de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd en hoeft Blikverbreders de klacht niet in behandeling te nemen.
8.2 Behandeling Klachten: Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk of per email bevestigd aan de klager.
8.3 Bewaartermijn Klacht: De klacht en bijbehorende documenten worden gedurende de looptijd van de klacht en nog twee jaar daarna bewaard.
8.4 Behandeling en Reactie op Klachten: Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht wordt deze behandeld en reageert Blikverbreders op de Opdrachtgever. Blikverbreders verplicht zich de klacht serieus te nemen en samen met de Opdrachtgever of deelnemer naar een oplossing te zoeken.
8.5 Schriftelijk Indienen: Klachten moeten schriftelijk ingediend worden of per email met in het onderwerp een duidelijke vermelding dat het om een klacht gaat.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Blikverbreders wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., emotionele schade is uitgesloten.
9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, kan de Opdrachtgever Blikverbreders schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn om de verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 10: Privacy
10.1 Fotografie en Opnamen: Tijdens fysieke en online diensten maakt Blikverbreders geen foto's of andere opnamen van deelnemers, tenzij dit een expliciet onderdeel is van de online dienst. In dat geval wordt dit duidelijk vermeld op de verkooppagina en aan het begin van de online dienst expliciet benoemd.
10.2 AVG en Website Interactie: Bij elke interactie tussen bezoekers van de website en Blikverbreders is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De wijze waarop Blikverbreders de privacy waarborgt, is uiteengezet in de privacyverklaring.

Artikel 11: Overige Bepalingen
11.1 Afwijkingen van Voorwaarden: Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Blikverbreders.
11.2 Geldigheid Voorwaarden bij Nietigverklaring: Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval zullen partijen nieuwe bepalingen overeenkomen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen benaderen.

Artikel 13: Geschillen en Toepasselijk Recht
13.1 Geschillenbeslechting: In geval van geschillen zullen zowel de Opdrachtgever als Blikverbreders zich eerst inspannen om het geschil onderling op te lossen, alvorens een beroep op de rechter te doen.
13.2 Jurisdictie en Recht: Indien onderlinge oplossing niet mogelijk is, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de rechter in Alkmaar. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

1 Mei 2023